Акции все акции

Cocoonababy Кокон

При аренде Кокона ВЕСЫ - БЕСПЛАТНО!
Условия проката

Договір публічної оферти про надання послуг з оренди товарів


Сервіс оренди дитячих товарів Baby Service Київ (далі – «Наймодавець»), публікує дійсний договір що є публічною офертою (далі – «Договір») керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з оренди товарів наявних у Наймодавця відповідно до положень цього Договору.

Факт оформлення Клієнтом замовлення в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

У зв'язку з цим, перш ніж оформити замовлення, уважно ознайомтеся з цим Договором. Якщо Ви не погодитеся з ним повністю або не будете згодні з будь-яким з положень Договору, Ви не зможете оформити замовлення на сайті www.babysrvice.ua або будь-яким способом.

1. Предмет договору та загальні положення
1.1. Наймодавець зобов’язується надати Клієнту у тимчасове володіння й користування товар, визначений Актом прийому-передачі майна (далі – Акт прийому-передачі або Акт), за плату та на умовах, визначених цим Договором та Актом прийому-передачі, а Клієнт зобов’язується прийняти в оренду товар для особистого користування.
1.2. Передача Наймодавцем Клієнту товару, розмір та порядок внесення Клієнтом грошових коштів оформлюється Актом прийому-передачі.
1.3. Оціночна вартість товару, наданого за даним Договором прокату, визначається у Акті прийому-передачі у національній валюті України (гривня).
1.4. Акт прийому-передачі (далі - Акт) є невід’ємною частиною цього Договору.
1.5. Товар, наданий за даним Договором, використовується для задоволення особистих побутових невиробничих потреб.
1.6. Сторони дійшли згоди щодо визначення наступних понять:
1.6.1. Публічний Договір оферти – правочин, що регулює відносини між Наймодавцем та Клієнтом щодо надання послуг з оренди товарів, у тому числі дитячих товарів, наявних у Наймодавця, на умовах, встановлених Наймодавцем та цим Договором.
1.6.2. Момент укладення Договору – момент передачі в оренду Наймодавцем товару Клієнту та підписання Акту прийому-передачі (пункт 1.4. Договору).
1.6.3. Клієнт – будь-яка особа, яка виявила бажання отримати в оренду будь-які товари, наявні для оренди у Наймодавця.
1.6.4. Умови надання послуг – документ, який встановлює порядок та умови користування послугами, що надаються Наймодавцем. Умови надання послуг розміщені на офіційному сайті Наймодавця www.babyservice.ua (далі – Сайт).
1.6.5. Товар – будь-яке майно, запропоноване для оренди Наймодавцем на Сайті або у каталозі Наймодавця. Поняття «майно» та «товар» є тотожними.
1.7. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
1.9. Договір є обов’язковим для виконання Наймодавцем з дати його оприлюднення на офіційному сайті www.babyservice.ua.
1.10. Для Клієнта Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Наймодавця про укладення Договору, та/або підписання Акту прийому-передачі (пункт 1.4. Договору).
1.11. Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Наймодавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може пропонувати свої умови Договору.
1.12. Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг, а саме отриманні Клієнтом у Наймодавця обраного товару в оренду на строк, визначений в Акті, на умовах, передбачених Договором, внесення авансового платежу за отриманий в оренду товар.

2. Вартість Договору та порядок проведення розрахунків
2.1 В момент укладення Договору Клієнт вносить Наймодавцю авансовий платіж в розмірі, який визначається в Акті прийому-передачі.
2.2. Орендна плата вираховується із внесеного Клієнтом авансового платежу.
2.3. Вартість орендної плати встановлюється Актом прийому-передачі і може бути змінена Наймодавцем в односторонньому порядку, після завершення 3 місячного строку оренди, або при продовженні строку оренди.
2.4. Строк оренди товару закінчується в день вичерпання внесеного авансового платежу. Для продовження строку оренди Клієнт зобов’язаний не пізніше ніж за 1 день до закінчення суми авансового платежу, внести кошти в розмірі авансового платежу.
2.5. Актом прийому-передачі встановлюється розмір мінімального платежу за оренду товару, який сплачується незалежно від строку оренди.
2.6. В момент повернення Клієнтом Наймодавцю орендованого товару, Наймодавець виплачує Клієнту залишок з внесеної суми авансового платежу, попередньо утримавши орендну плату за весь період оренди товару та, за потреби, інших платежів, передбачених цим Договором (штрафу, пошкодження або некомплектності товару, витрати на чистку, інше). У разі, якщо авансовий платіж витрачений на зазначені у цьому пункті витрати, Наймодавець не виплачує Клієнту залишок авансового платежу.
2.7. В момент укладення Договору Наймодавець на свій розсуд має право вимагати внесення додаткової застави, розмір якої вказується в Акті прийому-передачі. Із застави може бути утримана плата за пошкодження товару, відновлення його комплектності, додаткову чистку, а також інші, не передбачені Договором, витрати.
2.8. У разі вибору способу оплати Послуг «банківським переказом» за допомогою платіжної картки Клієнт підтверджує свою згоду на оплату послуг (комісій) третім особам (банку та/або платіжної системи), які забезпечують здійснення платежів за допомогою платіжної картки, якщо такі будуть встановлені. Обов'язок Клієнта по сплаті вартості Послуг вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Наймодавця.

3. Права та зобов’язання сторін
3.1. Зобов’язання Наймодавця:
3.1.1. Передати Клієнту в оренду товар належної якості.
3.1.2. В присутності Клієнта перевірити справність та технічний стан товару, наданого за даним Договором.
3.1.3. Ознайомити Клієнта з правилами використання та утримання орендованого товару.
3.1.4. Безоплатно усунути недоліки орендованого товару або ж замінити його при виникненні (не з вини Клієнта) недоліків орендованого товару, що повністю або частково перешкоджають його використанню (не поширюється на елементи живлення).
3.1.5. У разі зміни реквізитів, повідомити Клієнта протягом 7 робочих днів.
3.1.6. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Клієнта і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.1.7. Не розміщувати на Сайті будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми.
3.1.8. Не розміщувати на Сайті будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності.
3.2. Права Наймодавця:
3.2.1. На свій власний розсуд змінювати, доповнювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, а також відеоконтент і будь-які елементи і складові частини Сайту, обмежувати або припиняти доступ Клієнта до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Клієнтом цього Договору та/або Законодавства.
3.2.2. Без спеціального повідомлення Клієнта змінювати і/або доповнювати справжній Договір. Зміни, доповнення вступають в силу з моменту їх розміщення (публікації) на Сайті, якщо інше прямо не вказано Наймодавцем.
3.2.3. Сайт може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Клієнт визнає і погоджується з тим, що Наймодавець не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, які здійснюються Клієнтом, останній виробляє на свій страх і ризик.
3.2.4. Наймодавець залишає за собою право запису телефонних розмов Клієнтів з менеджером Наймодавця. При цьому Наймодавець зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до цієї інформації і/або передачу такої інформації третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень.
3.3. Зобов’язання Клієнта:
3.3.1. Прийняти товар і оплатити на користь Наймодавця вартість використання орендованого товару, відповідно до пункту 2.1. Договору.
3.3.2. Використовувати орендований товар за призначенням, дотримуватись правил його утримання і використання, вказаних Наймодавцем.
3.3.3. Після закінчення строку оренди, визначеного Актом прийому-передачі, повернути товар Наймодавцю у повній комплектності, в справному технічному стані, без ушкоджень зовнішнього вигляду і в чистому вигляді (в т.ч. упаковку).
3.3.4. Попередити про повернення товару за 1 робочий день.
3.3.5. В разі виникнення пошкоджень зовнішнього вигляду та/або несправності орендованого товару, повідомити про це Наймодавця протягом 1 дня після виникнення пошкоджень або несправності. Відшкодувати завдані збитки відповідно до визначеного Наймодавцем рахунку.
3.3.6. При втраті експлуатаційних якостей орендованого товару з вини Клієнта, оплатити вартість цього товару, визначену у пункті 1.3. Договору.
3.3.7. Невідкладно повідомляти Наймодавця про зміну реквізитів, зокрема адреси проживання та контактного номеру телефону. У разі порушення цього зобов’язання, Клієнт повинен відшкодувати Наймодавцю витрати, які можуть виникнути в разі порушення цього зобов’язання.
3.3.8. При доставці орендованого товару кур’єром за вказаною Клієнтом адресою, Клієнт зобов’язаний надати кур’єру можливість перевірити в присутності Клієнта справність товару, що передається в оренду, його стан і комплектність. Інакше будь-які претензії зі сторони Клієнта щодо комплектності, стану та справності орендованого товару не приймаються.
3.3.9. Самостійно слідкувати за строком закінчення Договору та в разі необхідності вчасно вносити доплати, передбачені Актом прийому-передачі для продовження строку оренди.
3.4. Права Клієнта:
3.4.1. На отримання достовірної інформацію про товари, представлені на Сайті.
3.4.2. На отримання товарів в обумовленому місці і в обумовлений час.
3.4.3. При отриманні товару від Наймодавця неналежної якості, вимагати заміни на товар належної якості, або відмовитися від його прийняття.
3.4.4. Інші права Клієнта, передбачені цим Договорм офертою і Законодавством..

4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі вичерпання авансового платежу для продовження строку оренди товару, Клієнт зобов’язаний внести на користь Наймодавця кошти в розмірі авансового платежу, визначеного у пункті 2.1. Договору та вказаного в Акті прийому-передачі, не пізніше ніж за 1 день до закінчення авансового платежу.
4.2. У разі, якщо на момент закінчення авансового платежу Клієнт не вніс додаткових коштів, для продовження строку оренди, йому нараховується пеня у розмірі 100% добової орендної плати, вказаної в Акті прийому-передачі, за кожен день після закінчення авансового платежу і до внесення додаткових коштів, або до повернення товару.
4.3. За брудний товар, зокрема прокурений, зі слідами перебування домашніх тварин (шерсть, запах, тощо), такий, що використовувався без одягання на дитину підгузка, з залишками їжі, жирними або іншими плямами, слідами забруднення накладається штраф в розмірі від 50 до 100 гривень, в залежності від ступеню забруднення. Ступень забруднення визначає Наймодавець, відповідно до обраних способів проведення очищення товару.
4.4. За пошкоджений товар, або в разі неповернення товару, Клієнт зобов’язується виплатити повну вартість товару, визначену у пункті 1.3. Договору та плату за весь строк оренди товару.
4.5. На вимогу Наймодавця Договір може бути достроково розірваним у випадках, коли Клієнт:
4.5.1. Користується товаром з істотним порушенням умов договору або призначення товару або з кількаразовими порушеннями/
4.5.2. Погіршення стану товару з вини Клієнта.
4.5.3. Невнесення орендної плати після закінчення встановленого даним Договором строку платежу.
Наймодавець вправі вимагати дострокового розірвання Договору тільки після повідомлення Клієнта, будь-якими каналами зв’язку, про необхідність виконання ним зобов'язання протягом трьох робочих днів.
4.6. На вимогу Клієнта Договір може бути достроково розірвано судом, коли Наймодавець не надає товар в користування Клієнту або створює перешкоди користування товаром відповідно до умов Договору або призначенням товару.
4.7. Сторони несуть цивільно-правову відповідальність за невиконання, неналежне виконання своїх зобов’язань або порушення умов Договору.

5. Порядок вирішення спорів
5.1. Сторони зобов’язуються вирішувати всі спірні питання та розбіжності шляхом переговорів. В разі неможливості досягнути домовленості шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в порядку, передбаченому законодавством України, в суді за місцем знаходження Наймодавця.

6. Термін дії та умови продовження дії Договору
6.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Клієнтів шляхом його оприлюднення на Сайті.
6.2. Справжні Договір оферта набуває чинності з моменту його розміщення на Сайті.
6.3. Договір може бути розірваний Клієнтом за його бажанням в будь-який день до закінчення строку дії Договору за умови попередження Наймодавця щонайменше за 2 робочі дня до дати розірвання та повернення орендованого товару.
6.4. День передачі орендованого товару Клієнту і день повернення Клієнтом орендованого товару входять в загальний строк оренди.

7. Порядок передачі товару Наймодавцю
7.1. Повернення орендованого товару Наймодавцю оформляється Актом повернення товару.
7.2. Взаєморозрахунки проводяться відповідно до Розділу 2 Договору, в день повернення Клієнтом Наймодавцю орендованого товару.

8. Інші умови Договору
8.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
8.2. Категорично забороняється годувати дитину в ходунках, активних центрах, стрибунцях. При виявленні залишків їжі на панелях цих речей накладається штраф у розмірі 100 грн.
8.3. Право власності на орендований товар не переходить до Клієнта ні за яких умов. Орендований товар не підлягає викупу, незалежно від строку оренди чи розміру орендної плати.
8.4. Приймаючи пропозицію укладання Договору Наймодавця, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Договором, йому роз’яснені та зрозумілі усі терміни і умови Договору, поясненні і зрозумілі правила експлуатації орендованого товару, справність, стан і комплектність орендованого товару перевірені в його присутності.
8.5. Акт прийому-передачі регламентує такі умови Договору, як визначення товару, який передається в оренду на умовах, визначених у Договорі, оціночна вартість товару, розмір орендного (авансового) платежу, тривалість оренди та інше, що не суперечить умовам Договору.
8.6. Додатковий виїзд кур’єра оплачується Клієнтом.
8.7. Будь-які доповнення до даного Договору прокату мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
8.8. Здача в суборенду товару, наданого Клієнту за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків іншій особі, надання цього товару в безоплатне користування не допускаються.
8.9. Клієнт надає згоду Наймодавцю на обробку своїх персональних даних та доступ до персональних даних третіх осіб з метою надання послуг оренди, передбачених цим Договором. Також Клієнт посвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних та отримав роз’яснення про його права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст.38 Закону України «Про захист персональних даних».